Sword

Liao Xian-Hao, Taoyuan, Taiwan

  • コンペティション: ColorQuest
  • コンペティション部門: CQ - Chrome™ Blue
  • 西暦年: 2019