Swan

Jin Liu, Xingtai, China

  • コンペティション: ColorQuest
  • コンペティション部門: CQ - Chrome™ Gold
  • 西暦年: 2019