Eiffel Tower

Jiang Tong Zheng, Quzhou, Zhejiang, China

  • コンペティション: ColorQuest
  • コンペティション部門: CQ - Chrome® Mauve
  • 西暦年: 2019